تاریخ دقیق روز بزرگداشت کوروش در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت کوروش در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۷ آبان سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز بزرگداشت کوروش در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۱۳ ربیع الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز بزرگداشت کوروش در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی اقدامات همدلانه در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی اقدامات همدلانه در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۱۰ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی اقدامات همدلانه در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۱۶ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی اقدامات همدلانه در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی هموفیلی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی هموفیلی در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی هموفیلی در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۲۶ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی هموفیلی در تقویم میلادی برابر است با : روز دوشنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۴ آذر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱۱ جمادی الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی مالاریا در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی مالاریا در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی مالاریا در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۴ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی مالاریا در تقویم میلادی برابر است با : …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی بدون دخانیات در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی بدون دخانیات در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی بدون دخانیات در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۱۱ ذی القعده سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی بدون دخانیات در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی نابینایان در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی نابینایان در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲۳ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی نابینایان در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۲۹ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی نابینایان در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی لغو برده داری در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی لغو برده داری در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۱۱ آذر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی لغو برده داری در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱۸ جمادی الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی لغو برده داری در تقویم …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۳۰ صفر سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی حفاظت از لایه اوزون …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی ام اس در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی ام اس در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۹ خرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی ام اس در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۱۰ ذی القعده سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی ام اس در تقویم میلادی …

توضیحات بیشتر »